parallax background

Statut

STATUT

Statut Stowarzyszenia BENE FACTUM Organizacja Pożytku Publicznego


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę BENE FACTUM w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

§ 2 Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji celów statutowych.

§ 3
Siedzibą stowarzyszenia jest Kalwaria Zebrzydowska. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

§ 4
Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 5
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 7
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 8
1.Celem Stowarzyszenia jest:
a) utworzenie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Długoterminowego dla osób obłożnie i przewlekle chorych jak również osób w podeszłym wieku,
b) świadczenie całodobowych czynności pielęgnacyjnych i opiekuńczych,
c) świadczenie terapii zajęciowej dla osób w podeszłym wieku i przewlekle chorych oraz zabiegów rehabilitacyjnych,
d) zapewnienie kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego,
e) prowadzenie edukacji zdrowotnej pacjentów i ich rodzin,
f) stworzenie podopiecznym zakładu atmosfery bliskości i serdeczności,
g) zapewnienie podopiecznym Zakładu warunków godnego umierania,
h) zapewnienie podopiecznym podstawowej opieki medycznej przez lekarza pierwszego kontaktu,
i) świadczenie opieki zdrowotnej przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
j) utrzymywanie kontaktów z organami władzy publicznej rządowej i samorządowej, instytucjami publicznymi, stowarzyszeniami, prasą, innymi ośrodkami terapeutycznymi w kraju i za granicą,
k) zarządzanie Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Długoterminowym,
l) ochrona i promocja zdrowia,
ł) tworzenie i organizowanie interdyscyplinarnych zespołów wyjazdowych hospicyjno-paliatywnej opieki domowej., prowadzonej w domu chorego i osoby w podeszłym wieku, wyspecjalizowanych, wyszkolonych oraz przygotowanych do sprawowania opieki paliatywno-hospicyjnej w zakresie chorób nowotworowych, nienowotworowych oraz opieki nad osobami w podeszłym wieku wymagającymi pomocy. Zespół wyjazdowy zapewnia rodzinie chorego oraz osoby w podeszłym wieku wsparcie psychiczne i moralne oraz przeszkolenie rodzin w pielęgnacji i postępowaniu z chorym oraz osobą w podeszłym wieku, zespół jest złożony z lekarza, pielęgniarki/pielęgniarza, rehabilitanta, psychologa, duchownego, pracownika socjalnego oraz wolontariuszy z wykształceniem medycznym i bez wykształcenia medycznego,
m) odpłatny lub nieodpłatny wynajem lub dzierżawa sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego,
n) prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
o) promocja i organizacja wolontariatu,
p) prowadzenie Hospicjum Domowego w domu chorego,
r) pomoc hospicyjno-paliatywna,
s) odpłatne lub nieodpłatne udostępnienie specjalistycznego transportu osobom chorym i niepełnosprawnym.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE PRAWA I OBOWIĄZKI

§9
1.Stowarzyszenie może ustanawiać wyróżnienia, odznaki honorowe i nadawać je osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom oraz komitetom społecznym zasłużonym dla celów realizowanych przez Stowarzyszenie jak i dla samego Stowarzyszenia.
2.Nadawanie wyróżnień i odznak honorowych, o których mowa w ust. 1 należy do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków.

§9 (1)
1. Działalność określona w § 7, § 8 i § 9 jest wyłączną działalnością statutową Stowarzyszenia i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
2. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia określa przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej.
3. Przedmiotem działalności nieodpłatnej, o której mowa w punkcie 1 jest w szczególności:
- udział Stowarzyszenia w akcjach charytatywnych organizowanych przez inne organizacje i instytucje wykonujące zadania publiczne określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- utrzymywanie kontaktów z organami władzy państwowej i samorządowej oraz z środkami masowego przekazu, - szerzenie w społeczeństwie kultury zdrowotnej i zasad humanizmu w stosunku do osób obłożnie i przewlekle chorych jak również w stosunku do osób w podeszłym wieku,
4. Przedmiotem działalności odpłatnej, o której mowa w punkcie 1 jest:
- organizowanie zbiórek publicznych oraz imprez kulturalnych,
- świadczenie opieki zdrowotnej i terapii zajęciowej,
- zarządzenie zakładem pielęgnacyjno-opiekuńczym długoterminowym.

§10
Członkami Stowarzyszenia mogą być pełnoletnie osoby fizyczne.

§11 Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

§ 12
1.Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a) złoży deklarację członkowską na piśmie,
b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
2.Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członkowie założyciele są członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.

§ 13
1.Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
2.Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

§ 14
1.Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 2.Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

§ 15
1.Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) biernego i czynnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
c) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
d) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
e) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
2.Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek.

§ 16
1.Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2.Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3.Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 17
1.Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
- z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
- z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
- z powodu nie płacenia składek za okres jednego roku,
- na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
2.Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 18
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

§ 19
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu nie jawnym bezwzględną większością głosów.

§ 20
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 21
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 22
1.Walne Zgromadzenie Członków może być Zwyczajne i Nadzwyczajne.
2.Walne Zgromadzenie Członków Zwyczajne jest zwoływane raz do roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.
3.Walne Zgromadzenie Członków Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
4.Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. Głosowanie jest jawne.
5.Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
l) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

§ 23

1.Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
2.Do bieżącej reprezentacji Stowarzyszenia wystarcza działanie Prezesa Zarządu jednoosobowo. Jednakże do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli wymagane jest działanie dwóch członków Zarządu łącznie.
3.Zarząd składa się z minimum dwóch członków. Członkowie zarządu wybierani są przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
4.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
5.Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) prowadzenie bieżącej działalności Stowarzyszenia,
f) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
g) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
h) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
i) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka zwyczajnego, honorowego i wspierającego po zasięgnięciu opinii pozostałych członków Stowarzyszenia,
j) przyjmowanie i skreślanie członków.

§ 24
1.Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2.Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
3.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
f) żądanie od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
g) żądanie od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących działalności Stowarzyszenia.
4.Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy ze Stowarzyszeniem.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
- pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,
- być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej,

§ 25
W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 26
Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i ofiarności publicznej i państwowej,
d) dotacji i funduszy Unii Europejskiej,
e) dotacji i funduszy międzynarodowych.

§ 27
1.Środki pieniężne są gromadzone na koncie Stowarzyszenia.
2.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.Dochód uzyskany z działalności Stowarzyszenia w całości przeznaczony jest na realizację jego celów statutowych.

§ 271
Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi dalej osobami bliskimi.
b) Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następować by miało bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych,
c) Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
d) Zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28
1.Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 29
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach

.