parallax background

Przewóz Niepełnosprawnych

JAK POMAGAMY

Przewóz osób - osób niepełnosprawnych

Fundacja Bene Factum w ramach swojej działalności statutowej oferuje pomoc w przewozie osób niepełnosprawnych ( stabilnych oddechowo i krążeniowo) specjalnie dostosowanym do tego mikrobusem.

Opłaty za transport osób niepełnosprawnych:
– opłata 1,50 zł. za kilometr,
- opłata za postój kierowcy - 10 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Kontakt w sprawie transportu:

512 317 674

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 1/III/2014/O W SPRAWIE

REGULAMIN

przewozów osób niepełnosprawnych i ich opiekunów realizowanych przez Stowarzyszenie „Bene Factum” z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 31.03.2014


1. Przewozy pasażerów (osób niepełnosprawnych i ich opiekunów) prowadzone są przez Stowarzyszenie „Bene Factum” z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej (zwane dalej „przewoźnikiem”) w stosunku do następujących kategorii osób niepełnosprawnych:

a) osoby niepełnosprawne i obłożnie chore – stabilne oddechowo i krążeniowo, poruszające się za pomocą wózków inwalidzkich, korzystające z dowozu na wizytę lekarską, na rehabilitację leczniczą.
b) pozostałe osoby niepełnosprawne posiadające zaświadczenie o niepełnosprawności i korzystające z dowozu w powyżej wymienione miejsca.

2. Usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych wykonywane są w celu ich wizyt lekarskich, badań medycznych oraz rehabilitacji leczniczej, zawodowej i społecznej. Pierwszeństwo przewozu zapewnione mają osoby, o których mowa w pkt. 1 pod pkt. a), a także osoby zamieszkujące na terenie Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

3. Pasażer - osoba niepełnosprawna lub chora ma obowiązek okazania kierowcy dokumentu uprawniającego do korzystania z przewozu (np. odcinek renty, książeczka inwalidzka, orzeczenie o niepełnosprawności). W przypadku braku dokumentu uprawniającego do korzystania z przewozu, pasażer może skorzystać z transportu, gdy jego niepełnosprawność jest widoczna i możliwa do określenia przez kierowcę.

4. Dopuszcza się możliwość przewozu wraz z pasażerem pojedynczego podręcznego bagażu (np. torby, walizki itp.)

5. Dyspozytor przy odbieraniu zamówienia na przewóz osoby niepełnosprawnej przeprowadza wywiad na temat stopnia samodzielności w poruszaniu się pasażera oraz zapewnienia mu opieki przy przemieszczaniu się z miejsca pobytu osoby niepełnosprawnej do samochodu.

6. Usługi transportowe na rzecz osób niepełnosprawnych świadczone są w systemie "od drzwi do drzwi" tj. z zapewnieniem pomocy przy wyjściu z domu (lub innego miejsca) i dotarciu do punktu docelowego wyznaczonego przez klienta. Usługodawca nie świadczy pomocy i asysty w punkcie docelowym.

7. Osoba niepełnosprawna (pasażer) ma prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy ze strony kierowcy (w granicach jego możliwości) przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu oraz przemieszczaniu się z siedziby pobytu osoby niepełnosprawnej do pojazdu i odwrotnie.

8. W sytuacji przekraczającej możliwości, o których mowa w pkt. 8 osoba niepełnosprawna jest zobowiązana zapewnić sobie dodatkową pomoc ze strony osoby drugiej w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa przejazdu.

9. Osoby zamawiające przewóz powinny oczekiwać na pojazd we wcześniej określonym dyspozytorowi miejscu. Jeżeli osoba zamawiająca przewóz nie stawi się w umówionym miejscu, nie informując o tym dyspozytora, kierowca po upływie 10 minut zawiadamia dyspozytora i podejmuje kolejne zlecenie.

10. Pasażerowi znajdującemu się na wózku inwalidzkim nie wolno w czasie jazdy zwalniać zaczepów mocujących wózek do podłogi, przemieszczać się oraz wykonywać gwałtownych ruchów.

11. Pasażer ma obowiązek podporządkowania się wskazaniom kierowcy w zakresie bezpieczeństwa przewozu. W pojeździe przewożącym pasażera - osobę niepełnosprawną obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Jednocześnie zabrania się przewozu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu.

12. Pasażer podczas jazdy powinien być zapięty w pasy bezpieczeństwa.

13. Za zgodą dyspozytora lub kierowcy w przypadku, gdy w samochodzie są wolne miejsca dopuszcza się bezpłatny przewóz opiekuna osoby niepełnosprawnej.

14. W sytuacji przekraczającej możliwości starannej opieki nad osobą niepełnosprawną w przypadku nadwagi lub nietypowego wózka inwalidzkiego, Pasażer jest zobowiązany zapewnić sobie dodatkową pomoc ze strony osób trzecich w celu zapewnienia własnego bezpieczeństwa. Za zgodą kierowcy dopuszcza się bezpłatny przewóz drugiego opiekuna osoby niepełnosprawnej.

15. Opiekun pasażera niepełnoletniego - osoby niepełnosprawnej zobowiązany jest w przypadku korzystania przez tego pasażera z przewozu bez opieki wydać pisemną zgodę na przewóz bez udziału opiekuna.

16. Przewozy realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 19.00, a w razie potrzeby również w inne dni oraz między godziną 19.00 a 7.00 – w takim przypadku konieczne jest zgłoszenie dyspozytorowi potrzeby przeprowadzenia przewozu najpóźniej do godziny 19.00 w dniu roboczym.

17. Zlecenia na przewozy przyjmowane są od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do 19.00. Zgłoszenia przyjmowane są z pewnym wyprzedzeniem. W sytuacji konieczności przesunięcia pory realizacji usługi, usługodawca (przewoźnik) niezwłocznie informuje o tym fakcie osobę niepełnosprawna lub jej opiekuna.

18. W przypadku anulowania przejazdu tak usługodawca jak i usługobiorca zobowiązani są do powiadomienia drugiej strony tak szybko jak to jest możliwe.

19. Osoba zamawiająca kurs, rezygnująca z usługi po przybyciu pojazdu na miejsce wskazane w zamówieniu, ponosi konsekwencje finansowe polegające na obowiązku opłacenia kosztów dojazdu i powrotu wedle stawek przewidzianych w taryfie.

20. Usługodawca ma prawo do łączenia kursów dla osób zabieranych z miejsc blisko położonych w celu maksymalnego wykorzystania środka transportu.

21. Przewoźnik prowadzi rejestr skarg, zażaleń i wniosków w związku z przewozem osób niepełnosprawnych. W sprawach spornych pasażer – osoba niepełnosprawna lub jego opiekun ma prawo do pisemnego zwrócenia się do prezesa Stowarzyszenia „Bene Factum”. Przewoźnik prowadzi imienny rejestr zgłoszonych, a nie zrealizowanych przewozów z jednoczesnym określeniem przyczyn braku realizacji danego przewozu.

22. Ewidencja przewozów osób niepełnosprawnych i obłożnie chorych prowadzona jest w oparciu o dzienne karty drogowe prowadzone przez kierowców.

23. Opłatę pobiera się za przewóz według obowiązującego cennika. Cennik usług przewozowych stanowi uchwala Zarządu Stowarzyszenia „Bene Factum” z dnia 31.03.2014 nr 1/III/2014/O

24. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zwolnienie w całości lub części za wykonaną usługę transportową, na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej (pasażera) lub jej opiekuna, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia z dnia 31.03.2014 nr 1/III/2014/O Właściwym do rozpoznania wniosku i wydania decyzji jest Zarząd Stowarzyszenia „Bene Factum”

25. Do poboru opłaty uprawniony jest kierowca. Kierowca potwierdza wniesienie opłaty przez pasażera za przejazd przez wydanie dokumentu potwierdzającego wykonanie usługi i przyjęcie gotówki.

26. Osoba niepełnosprawna i obłożnie chora stabilna krążeniowo i oddechowo winna posiadać swojego opiekuna. Kierowca nie stanowi opiekuna osoby chorej i niepełnosprawnej.